1. Home
  2. Wypis i wyrys
  3. Źródła danych do wypisu i wyrysu

Źródła danych do wypisu i wyrysu

Dane wektorowe terenów funkcjonalnych

Do sprawnej i merytorycznej integracji danych tekstowych (tekst uchwały) oraz części graficznej (rysunek planu) planu wykorzystujemy precyzyjnie przygotowane dane wektorowe terenów funkcjonalnych.

Dla planów redagowanych do tej pory dane pozyskujemy z rysunków planów w procesie digitalizacji materiałów analogowych lub obróbki cyfrowych wersji. Natomiast dla Planów uchwalanych według nowych przepisów (Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz.U.2023.97) będziemy wykorzystywać dane przygotowane przez urbanistów.

Proces digitalizacji terenów funkcjonalnych polega w dużej mierze na pracach kameralnych, podczas których operator przenosi treść rysunku planu do postaci wektorowej. Praca ta wymaga merytorycznej wiedzy z zakresu digitalizacji oraz czytania materiałów kartograficznych. Część proces digitalizacji uzupełniany jest spotkaniami z Zamawiającym w celu uzgodnienia i interpretacji dostarczonych materiałów. Pozwala to na utworzenie merytorycznie spójnego i poprawnego zbioru zapewniającego pewność w jego użytkowaniu. 

Na uwadze obecnie trzeba mieć też fakt, iż dane wektorowe dot. terenów funkcjonalnych planów miejscowych stanowią jedno z podstawowych źódeł danych przestrzennych niezbędnych do redakcji Planu Ogólnego Gminy

Uchwała w postaci XML

W Voxly wypis i wyrys oparliśmy na dokumentach źródłowych. W przypadku wypisu jest to treść uchwały, opublikowana w dzienniku urzędowym.

Uchwałę importujemy bezpośrednio z pliku XML, który znajduje się w archiwum ZIPX, przygotowywanym na sesję. Dlatego treść wypisu w Voxly jest zawsze tożsama z opublikowaną uchwałą. Voxly umożliwia skojarzenie odpowiednej części strukturalnej uchwały, na przykład paragrafu, z odpowiadającą mu geometrią terenu planistycznego. Analizy takiej dokonuje się raz, podczas wprowadzania aktu.

Łączenie terenów
Okno łączenia terenów

Połączenie to jest wykorzystywane w wielu przypadkach, od tworzenia wypisu po prezentację ustaleń w części publicznej aplikacji.

Okno informacji o terenie
Okno informacji o terenie
Updated on 2023-11-24

Was this article helpful?

Related Articles