1. Home
  2. Początek z Voxly
  3. Udział mieszkańców w uchwalaniu aktów planowania przestrzennego

Udział mieszkańców w uchwalaniu aktów planowania przestrzennego

Artykuł opisuje podstawowe formy partycypacji społecznej. Inne artykułu pomagają:

Hasło promocyjne konsultacji

Podstawy prawne

W trakcie przygotowywania aktu planowania Prezydent, Burmistrz lub Wójt konsultują przyszły kształt dokumentu z mieszkańcami i w zależności od potrzeb, z odpowiednimi instytucjami np. organami odpowiedzialnymi za ochronę środowiska lub zabytków.

Podstawę prawną konsultacji w procedurze planistycznej stanowią przepisy Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Art 8g. Wniosek do projektu aktu planowania przestrzennego, uwagę, (…), wniosek o sporządzenie lub zmianę aktu planowania przestrzennego oraz wniosek i rezygnację, (…) składa się na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, na formularzu w postaci papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego.

Wnioski do aktu planowania

Wnioski baner

Wszyscy zainteresowani mogą składać wnioski do aktu planowania, gdy gdy rada gminy lub miasta podejmie uchwałę i ogłosi informację o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego lub studium.

O podjęciu takiej uchwały, mieszkańcy informowani są poprzez obwieszczenie umieszczone na stronie urzędu, tablicach informacyjnych, prasie lub profilach w mediach społecznościowych.
W uchwale o przystąpieniu podawane są granice obszaru objętego przystąpieniem. Na tym etapie nie jest jeszcze określony charakter przeznaczenia terenu.

Uwagi do aktu planowania

Uwagi baner

Uwagi składa się do projektu aktu planowania. Gdy zakończy się proces projektowania, urząd wykłada akt do publicznego wglądu. Udostępnia się wtedy dokumentację procedury, w tym projekt uchwały, projekt rysunku i wiele innych dokumentów.

O miejscu i czasie wyłożenia, formie i terminie składania uwag, mieszkańcy informowani są poprzez obwieszczenie umieszczone na stronie urzędu, tablicach informacyjnych, prasie lub profilach w mediach społecznościowych.
Podczas wyłożenia urząd organizuje otwartą dyskusję publiczną. Jest to spotkanie, podczas którego objaśniane i dyskutowane są zapisy planu.

Updated on 2023-12-27

Was this article helpful?

Related Articles