1. Home
  2. Zbiory danych przestrzennych APP GML
  3. Podpisywanie plików zbiorów (GML) dla aktów planowania przestrzennego (APP)

Podpisywanie plików zbiorów (GML) dla aktów planowania przestrzennego (APP)

Czym jest zbiór danych przestrzennych dla aktów planowania przestrzennego?

Plik zbioru danych przestrzennych aktów planowania zawiera informację o wszystkich aktach danego typu np. planach miejscowych. W sensie technicznym można powiedzieć, że są to połączone pliki danych przestrzennych pojedynczych aktów. 

Tryb publikacji i aktualizacji zbioru określa Art. 67c. Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2022 poz. 503)

Zbiór podlega aktualizacji i udostępnianiu w ramach infrastruktury informacji przestrzennej najpóźniej w terminie 30 dni od dnia:
1) ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym aktu albo jego zmiany;
2) uchwalenia aktu albo jego zmiany – w przypadku aktów niepodlegających ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym;
3) wydania rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody;
4) wydania wyroku sądu administracyjnego dotyczącego aktu;
5) przekazania danych, o którym mowa w ust. 4 i 5.

Czy mamy obowiązek podpisywać pliki zbioru danych przestrzennych dla aktów planowania przestrzennego?

O obowiązku podpisywania danych przestrzennych mówi paragraf 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. 2020 r. poz. 1916).

Pliki zbioru danych przestrzennych dla aktów planowania przestrzennego można generować samodzielnie po zalogowaniu się do aplikacji. Instrukcję przygotowania plików znaleźć można TUTAJ.

Jednostki, które obsługiwane są przez Zespół Wsparcia, na bieżąco otrzymują drogą mailową aktualne wersje zbiorów do podpisu.

Jak podpisać plik zbioru?

Dokument elektroniczny GML z finalnymi danymi przestrzennymi powinien zostać podpisany osobno dla każdego zbioru (MPZP oraz SUIKZP), jako odrębny plik. Zalecamy stosowanie podpisu umieszczonego wewnątrz dokumentu (podpisu otoczonego).

Aby zapoznać się z instrukcją podpisu plików GML, za pomocą oprogramowania ProCertum SmartSign należy kliknąć TUTAJ. Instrukcja zawiera również informację jak podłączyć pojedyncze pliki GML poprzez legislator do podjętej uchwały przyjmującej plan.

W przypadku używania oprogramowania PEM-HEART należy podążać zgodnie z poniższą instrukcją: 

1. Na plik, który chcemy podpisać, klikamy prawym klawiszem myszy i wybieramy opcję „Pem-Heart Signature / podpisz”.

2. Klikamy w przycisk „Opcje”:

Uruchomienie i wybór pliku zbioru do podpisu

3. Należy upewnić się, że jako format podpisu jest wybrany podpis „XAdES otoczony (tylko dla plików XML)”.

Wybór formatu podpisu

4. Po upewnieniu się co do formatu podpisu zatwierdzamy wybór i podpisujemy plik.

5. Po podpisaniu plików GML należy je samodzielnie opublikować w Voxly zgodnie z instrukcją opisaną TUTAJ; lub przesłać plik na wsparcie@voxly.pl.

Voxly udostępnia publicznie zawsze ostatnią wersję zbioru (tzn. taką której data publikacji jest najnowsza). Pozostałe wersje dostępne są tylko dla operatora po zalogowaniu.

Updated on 2023-04-06

Was this article helpful?

Related Articles