1. Home
  2. Zbiory danych przestrzennych APP GML
  3. Specyfikacja danych planowanie przestrzenne

Specyfikacja danych planowanie przestrzenne

Artykuł powstał na podstawie dokumentu Specyfikacja danych „Planowanie przestrzenne”

W poniższym artykule prezentujemy pogrupowane tematycznie wymagania i rekomendacje dla danych aktów planowania przestrzennego i zbiorów danych. Wybraliśmy te z nich, które mają praktyczne znaczenie dla przygotowania, utrzymania i udostępniania zbiorów.

Tworzenie i aktualizacja pliku zbioru danych

Wymaganie 42 i 43
Zbiór danych przestrzennych, zgodnie z art. 67c ust. 2 [Ustawa PiZP], jest tworzony [42] i aktualizowany [43] najpóźniej w terminie 30 dni od dnia:
– ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym aktu albo jego zmiany;
– uchwalenia aktu albo jego zmiany – w przypadku aktów niepodlegających ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym;
– wydania rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody;
– wydania wyroku sądu administracyjnego dotyczącego aktu;
– przekazania danych, o którym mowa w art. 67c ust. 4 i 5 [Ustawa PiZP].

Wymaganie 35
Zbiór danych przestrzennych po utworzeniu i każdej aktualizacji musi zostać zapisany w postaci dokumentu elektronicznego GML oraz podpisany przez właściwy organ odpowiedzialny za prowadzenie zbioru danych przestrzennych, o którym mowa w art. 67a ust. 1 [Ustawa PiZP], jednym z podpisów wskazanych w § 6 ust. 2 [Rozporządzenie APP].

Granica aktu planowania przestrzennego

Wymaganie 17
Każdy akt planowania przestrzennego musi być reprezentowany geometrycznie przez dokładnie jeden obiekt przestrzenny (multipoligon).

Wymaganie 18
Wersje obiektu AktPlanowaniaPrzestrzennego tego samego typu, zgromadzone w jednym zbiorze danych i reprezentujące aktualnie obowiązujące akty planowania przestrzennego nie mogą mieć części wspólnej swoich zasięgów przestrzennych.

Wymaganie 25
Zbiory danych przestrzennych dla aktów planowania przestrzennego, zgodnie z § 3 ust. 4 [Rozporządzenie APP], muszą być prowadzone w układach współrzędnych płaskich prostokątnych:
• PL-2000 dla opracowań w skalach większych od 1:10 000,
• PL-1992 dla opracowań w skalach mniejszych lub równych 1:10 000.

Wymaganie 39
W ramach jednego zbioru danych przestrzennych wykluczone jest występowanie dwóch lub więcej jednocześnie obowiązujących aktów planowania przestrzennego na tym samym obszarze.

Wymaganie 38
W przypadku tworzenia instancji obiektu AktPlanowaniaPrzestrzennego reprezentującego nowotworzony akt planowania przestrzennego, granica obszaru objętego tym aktem, w przypadku wspólnego przebiegu z granicą działki ewidencyjnej, musi być wyznaczona z wykorzystaniem jej geometrii i ich tożsamość musi być zachowana na moment tworzenia aktu.
W przypadku tworzenia instancji obiektu AktPlanowaniaPrzestrzennego reprezentującego nowotworzony akt planowania przestrzennego, granica obszaru objętego tym aktem, w przypadku wspólnego przebiegu z granicą jednostki podziału terytorialnego kraju, musi być wyznaczona z wykorzystaniem jej geometrii i ich tożsamość musi być zachowana na moment tworzenia aktu.

Rysunek aktu planowania przestrzennego

Wymaganie 46
W ramach warstwy reprezentującej obiekt „Rysunek aktu planowania przestrzennego” wszystkie występujące obiekty powinny być ograniczone do granic obowiązywania powiązanych z nimi aktów.

UWAGA
W przypadku, gdy „przycięcie” rysunku do granic obowiązywania aktu planowania przestrzennego, powoduje utratę kluczowych informacji dotyczących ustaleń danego aktu (tj. symbol, czy etykieta, które określają sposób zagospodarowania przestrzennego), dopuszcza się uwzględnienie tych informacji na rysunku.
Wówczas rysunek nie powinien zawierać opisu pozaramkowego oraz musi być ograniczony do granic jednostki samorządu terytorialnego, którego dotyczy. Należy mieć na uwadze, że w przypadku pozostawienia dodatkowych elementów rysunku, wykraczających poza jego zasięg obowiązywania, podczas korzystania z usługi przeglądania, może nastąpić zasłonięcie innych aktów planowania przestrzennego.

Utrzymanie danych dla aktów planowania przestrzennego w zbiorze danych przestrzennych

Zakres wymaganych materiałów i danych źródłowych dla poszczególnych etapów procedury opisaliśmy w artykule → Przygotowanie danych aktów planowania 

Wersja „na przystąpienie” – w opracowaniu

Utworzone dane projektowe są […] przekazywane organowi nadzoru wraz z uchwalonym aktem, w celu oceny jego zgodności z prawem (w tym przypadku dotrzymania terminu na utworzenie danych).
[…] dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, dla których podjęto uchwałę o przystąpieniu po 24 grudnia 2021 r. dane projektowe (pierwsza utworzona wersja wraz z ewentualnymi późniejszymi wersjami danych projektowych, jeśli w toku procedury wynikła konieczność ich aktualizacji) stanowią obligatoryjny element dokumentacji prac planistycznych.

Wersja „na sesję” – w trakcie przyjmowania

Dla obiektu AktPlanowaniaPrzestrzennego wchodzącego w skład danych w trakcie przyjmowania nie specyfikuje się informacji o dokumencie uchwalającym (uchwale o uchwaleniu danego aktu). Z punktu widzenia formalnego, w momencie tworzenia tych danych, taki dokument nie został jeszcze utworzony.

Nasza interpretacja!
W związku z powyższym na tym etapie nie ma obowiązku tworzenia obiektu dokumentu dotyczącego projektu uchwały, a tym bardziej uchwały z oznaczeniami daty i numeru, dokładanymi tu po sesji rady.

Udostępnianie i usługi

Wymaganie 25 i 26
Zbiory danych przestrzennych dla aktów planowania przestrzennego, zgodnie z § 3 ust. 4 [Rozporządzenie APP], muszą być prowadzone [25] i udostępniane [26] w układach współrzędnych płaskich prostokątnych:
• PL-2000 dla opracowań w skalach większych od 1:10 000,
• PL-1992 dla opracowań w skalach mniejszych lub równych 1:10 000.

Wymaganie 31
Dla każdego zbioru danych przestrzennych, który jest utworzony i publikowany zgodnie z niniejszą specyfikacją danych, muszą zostać utworzone i opublikowane za pomocą usługi wyszukiwania metadane zgodne z [Profil metadanych].

Wymaganie 32
Zbiory danych przestrzennych utworzone na podstawie niniejszej specyfikacji danych muszą zostać udostępnione za pośrednictwem usług sieciowych przeglądania i pobierania.

Wymaganie 45
Obligatoryjnie w ramach usługi przeglądania powinny być udostępniane wszystkie wersje obiektów AktPlanowaniaPrzestrzennego reprezentujące aktualnie obowiązujące akty planowania przestrzennego zgromadzone w zbiorze danych.

Updated on 2023-01-23

Was this article helpful?

Related Articles