1. Home
  2. Zbiory danych przestrzennych APP GML
  3. Etapy pracy z danymi przestrzennymi aktów planowania – APP

Etapy pracy z danymi przestrzennymi aktów planowania – APP

Voxly pozwala przeprowadzić kompleksowy proces zarządzania danymi przestrzennymi aktów planowania. Można w nim wskazać następujące etapy: tworzenie GML, zarządzanie zbiorem, publikację oraz konsultacje.

Etapy publikacji danych aktu
Etapy publikacji danych aktu

Tworzenie danych (GML)

Tworzenie danych przestrzennych aktu wspiera Kreator GML.  Wykorzystaj jeden z gotowych scenariuszy tworzenia GML z pełnym wsparciem Voxly, bez wprowadzania zbędnych danych i wiedzy informatycznej.

Kreator GML dostępny jest także jako publiczne darmowe narzędzie

Przeczytaj więcej o tym, jak utworzyć dane inicjalne aktu…

Zarządzanie zbiorem danych APP (GML)

Zbiór zawiera dane przestrzenne dla wszystkich aktów planowania danego typu np. planów miejscowych.

W toku procedur planistycznych generowane są kolejne wersje GML. Dzięki Voxly, można je generować automatycznie z minimalnym zaangażowaniem pracy. Voxly dba, aby uwzględniały one specyficzne wymagania każdego z etapów procedury.

Wersje ze statusem „prawnie wiążący lub realizowany” wpływają także na inne APP w zbiorze, ponieważ wywołują konieczność powstawania kolejnych wersji dla zmienianych lub zastępowanych aktów.

Zarządzanie zbiorem uwzględnia także uchylenia i unieważnienia, aż do momentu, w którym życie APP w zbiorze się kończy. Wówczas Voxly tworzy ostatnią wersję aktu ze statusem „nieaktualny”. Jest to wersja zombie, która trwa w zbiorze bez końca.

Zobacz, jak włączyć dane inicjalne aktu do zbioru…

Publikacja danych

Publikacja to udostepnienie mieszkańcom danych przestrzennych pojedynczego aktu, informacji o historii jego zmian oraz usług sieciowych (np. WMS, WFS). Usługi takie umożliwiają maszynowe przetwarzanie danych o aktach planowania.

Przeczytaj więcej o publikacji aktów…

Przykład publikacji historii aktu planowania
Przykład publikacji historii aktu planowania

Konsultacje społeczne

Dla opublikowanych aktów planowania, Voxly uruchamia konsultacje społeczne polegające na przyjmowania wniosków i uwag oraz transmisji dyskusji publicznej.

Przeczytaj więcej o uruchamianiu przyjmowania wniosków i uwag do aktu…

Updated on 2022-10-22

Was this article helpful?

Related Articles