1. Home
 2. Zbiory danych przestrzennych APP GML
 3. Przygotowanie danych aktów planowania

Przygotowanie danych aktów planowania

Przygotowanie danych według opisanych niżej procedur spełnia wszystkie wymagania oraz część rekomendacji zapisanych w dokumencie Specyfikacja danych „Planowanie przestrzenne” v. 1. z dnia 31.10.2022 r.
Część wymagań technicznych np. w zakresie zapisu plików rysunków ma charakter rozszerzający, jednak jest niezbędne do bezproblemowego działania Voxly i innych nowoczesnych aplikacji, prezentujących dane przestrzenne w przeglądarkach internetowych.

Wszystkie poniższe zapisy mają charakter ogólnych, obiektywnych wymagań technologicznych i mogą być stosowane jako wymagania stawiane jednostkom wykonującym dane planistyczne w procesie zamówień.

Wytyczne techniczne dla danych

Pliki dokumentów – PDF

Pliki dokumentów powinny być zapisane w formacie PDF

Geometria granicy aktu – SHP

W pliku GML geometria granic aktów zapisana jest w postaci par współrzędnych wierzchołków poligonu. Współrzędne te muszą określać lokalizację w odpowiednim układzie współrzędnych prostokątnych płaskich. Zbiory danych przestrzennych dla aktów planowania przestrzennego, muszą być prowadzone w układach współrzędnych płaskich prostokątnych:
• PL-2000 dla opracowań w skalach większych od 1:10 000,
• PL-1992 dla opracowań w skalach mniejszych lub równych 1:10 000.

Z praktycznego punktu widzenia, granice zapisane będą zwykle w formacie SHP, który z łatwością zaimportujesz do Voxly podczas tworzenia danych aktu.

Jeśli jesteś projektantem i tworzysz granice aktów, zapoznaj się z innymi wymaganiami w tym zakresie.

Raster rysunku aktu – GEOTIF

Rysunek aktu zapisany jest w postaci pliku w formacie GEOTIFF. Obraz musi spełniać Wymaganie 46, które mówi o tym, że powinien zostać przycięty do granic aktu. Od tej zasady są ustępstwa, ale dotyczą one bardzo specyficznej sytuacji. Więcej informacji na temat przycinania obrazów rysunku znajdziesz w tym artykule.

Podczas tworzenia danych konieczne jest wskazanie odrębnego pliku z obrazem legendy. Jest ona zazwyczaj wycinana z rysunku aktu i zapisywana w formacie JPG.

Aby poprawnie wyświetlać dane w Voxly i serwować je za pomocą dostępnych tam usług WMS, plik obrazu rastrowego musi także:

 1. Posiadać kanał alfa (kanał przezroczystości.
 2. Musi być skompresowany za pomocą algorytmu LZW.
 3. Wielkość obrazu nie powinna przekraczać 11 000 pikseli.

Jeśli jesteś projektantem i tworzysz rysunki aktów i chcesz dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z Zespołem Wsparcia Voxly na wsparcie@voxly.pl

Zakres danych dla etapów procedury

Przystąpienie

Dane w tym etapie przygotowuje się do 30 dni od podjęcia uchwały o przystąpieniu.

Informacje o przystąpieniu i wskazane niżej dane należy wysłać wyłącznie na adres wsparcie@voxly.pl

Dla wygenerowania danych aktu po przystąpieniu niezbędne jest dostarczenie:

 1. Uchwały o przystąpieniu wraz z załącznikiem mapowym w formie pliku PDF.
 2. Granicy obszaru objętego przystąpieniem w formie pliku wektorowego Shapefile w odpowiednim układzie współrzędnych.
 3. Dokument dodatkowy (nieobowiązkowy) stanowi obwieszczenie lub ogłoszenie o przystąpieniu. 

Wyłożenie

Dane w tym etapie przygotowuje się wyłącznie, gdy planowane jest uruchomienie w Voxly konsultacji polegającej na wyłożeniu do publicznego wglądu i/lub przyjmowaniu uwag do projektu aktu.

Dla wygenerowania danych aktu na wyłożenie niezbędne jest dostarczenie:

 1. Obwieszczenia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP (PDF),
 2. Projektu uchwały (PDF),
 3. Projektu rysunku docięty do granic aktu (GeoTiff),
 4. Legendy do projektu rysunku planu (JPG),
 5. Informacji o dacie i rodzaju mapy podkładowej,
 6. Pozostałych dokumentów udostępnianych nie podczas wyw formacie PDF.

Na sesję

Dla wygenerowania danych aktu na sesję (dla biura rady) niezbędne jest dostarczenie:

 1. Projektu rysunku docięty do granic aktu (GeoTiff),
 2. Informacji o dacie sesji.

Wejście w życie

Dla wygenerowania danych aktu na sesję (dla biura rady) niezbędne jest dostarczenie:

 1. Linku do strony dziennika urzędowego  z opublikowanym aktem,

W sytuacji, gdy akt zastępuje inny w jego części, niezbędne jest dostarczenie zaktualizowanej granicy zastąpionego w części aktu.

Uchylenie lub unieważnienie w części

Dla wygenerowania danych aktu po częściowym unieważnieniu lub uchyleniu niezbędne jest dostarczenie:

 1. Informacji o dacie wejścia w życie uchylenia/unieważnienia.
 2. Pliku dokumentu unieważniającego lub uchylającego w PDF* oraz linku do strony z publikacją (Dziennik Urzędowy lub Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych).
 3. Jeśli unieważnienie ma wpływ na granicę aktu, zaktualizowanej granicy w formacie SHP w odpowiednim układzie współrzędnych.
 4. Jeśli unieważnienie ma wpływ na rysunek, zaktualizowanego rysunku oraz legendy.
 5. Jeśli unieważnienie ma wpływ na tekst, pliku tekstu jednolitego uchwały po zmianach w PDF* (jeśli jest dostępny).
Ostatnia aktualizacja: 2023-04-06

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły