1. Home
 2. Zbiory danych przestrzennych APP GML
 3. Przygotowanie danych aktów planowania

Przygotowanie danych aktów planowania

Przygotowanie danych według opisanych niżej procedur spełnia wszystkie wymagania oraz część rekomendacji zapisanych w dokumencie Specyfikacja danych „Planowanie przestrzenne” v. 1. z dnia 31.10.2022 r.
Część wymagań technicznych np. w zakresie zapisu plików rysunków ma charakter rozszerzający, jednak jest niezbędne do bezproblemowego działania Voxly i innych nowoczesnych aplikacji, prezentujących dane przestrzenne w przeglądarkach internetowych.

Wszystkie poniższe zapisy mają charakter ogólnych, obiektywnych wymagań technologicznych i mogą być stosowane jako wymagania stawiane jednostkom wykonującym dane planistyczne w procesie zamówień.

Wytyczne techniczne dla danych

Pliki dokumentów – PDF

Pliki dokumentów powinny być zapisane w formacie PDF

Geometria granicy aktu – SHP

W pliku GML geometria granic aktów zapisana jest w postaci par współrzędnych wierzchołków poligonu. Współrzędne te muszą określać lokalizację w odpowiednim układzie współrzędnych prostokątnych płaskich. Zbiory danych przestrzennych dla aktów planowania przestrzennego, muszą być prowadzone w układach współrzędnych płaskich prostokątnych:
• PL-2000 dla opracowań w skalach większych od 1:10 000,
• PL-1992 dla opracowań w skalach mniejszych lub równych 1:10 000.

Z praktycznego punktu widzenia, granice zapisane będą zwykle w formacie SHP, który z łatwością zaimportujesz do Voxly podczas tworzenia danych aktu.

Jeśli jesteś projektantem i tworzysz granice aktów, zapoznaj się z innymi wymaganiami w tym zakresie.

Raster rysunku aktu – GEOTIF

Rysunek aktu zapisany jest w postaci pliku w formacie GEOTIFF. Obraz musi spełniać Wymaganie 46, które mówi o tym, że powinien zostać przycięty do granic aktu. Od tej zasady są ustępstwa, ale dotyczą one bardzo specyficznej sytuacji. Więcej informacji na temat przycinania obrazów rysunku znajdziesz w tym artykule.

Podczas tworzenia danych konieczne jest wskazanie odrębnego pliku z obrazem legendy. Jest ona zazwyczaj wycinana z rysunku aktu i zapisywana w formacie JPG.

Aby poprawnie wyświetlać dane w Voxly i serwować je za pomocą dostępnych tam usług WMS, plik obrazu rastrowego musi także:

 1. Posiadać kanał alfa (kanał przezroczystości.
 2. Musi być skompresowany za pomocą algorytmu LZW.
 3. Wielkość obrazu nie powinna przekraczać 11 000 pikseli.

Jeśli jesteś projektantem i tworzysz rysunki aktów i chcesz dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z Zespołem Wsparcia Voxly na wsparcie@voxly.pl

Zakres danych dla etapów procedury

Przystąpienie

Dane w tym etapie przygotowuje się do 30 dni od podjęcia uchwały o przystąpieniu.

W przypadku wykupienia usługi wsparcia dla jednostki informacje o przystąpieniu i wskazane niżej dane należy wysłać na adres wsparcie@voxly.pl do 30 dni od daty podjęcia uchwały przystępującej.

Dla wygenerowania danych aktu po przystąpieniu niezbędne jest dostarczenie:

 1. Uchwały o przystąpieniu wraz z załącznikiem mapowym w formie pliku PDF.
 2. Granicy obszaru objętego przystąpieniem w formie pliku wektorowego Shapefile w odpowiednim układzie współrzędnych.
 3. Dokument dodatkowy (nieobowiązkowy) stanowi obwieszczenie lub ogłoszenie o przystąpieniu. 

Wyłożenie

Dane w tym etapie przygotowuje się wyłącznie, gdy planowane jest uruchomienie w Voxly konsultacji polegającej na wyłożeniu do publicznego wglądu i/lub przyjmowaniu uwag do projektu aktu.
Aby uruchomić usługę konsultacji społecznych dla swojej jednostki, zapraszamy do kontaktu pod nr telefonu 602 391 466 lub adresem e-mail info@voxly.pl

Dla wygenerowania danych aktu na wyłożenie niezbędne jest dostarczenie:

 1. Obwieszczenia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP (PDF),
 2. Projektu uchwały (PDF),
 3. Projektu rysunku docięty do granic aktu (GeoTiff),
 4. Legendy do projektu rysunku planu (JPG),
 5. Informacji o dacie i rodzaju mapy podkładowej,
 6. Pozostałych dokumentów udostępnianych w formacie PDF.

Na sesję

W ramach wykupionej usługi wsparcia dla jednostki nasz Zespół Wsparcia przygotuję niezbędne materiały na tym etapie procedury. Prosimy jedynie o kontakt z nami na kilka dni przed planowaną sesją na adres wsparcie@voxly.pl lub pod nr telefonu 602 391 466.
Działanie to jest niezbędne, aby zachować spójność techniczną oraz merytoryczną zbioru APP.

Dla wygenerowania danych aktu na sesję (dla biura rady) niezbędne jest dostarczenie:

 1. Projektu rysunku docięty do granic aktu (GeoTiff),
 2. Informacji o dacie sesji… 

Wejście w życie

W ramach wykupionej usługi wsparcia dla jednostki nasz Zespół Wsparcia przygotuję niezbędne materiały na tym etapie procedury. Prosimy jedynie o kontakt z nami po ogłoszeniu aktu w dzienniku urzędowym na adres wsparcie@voxly.pl lub pod nr telefonu 602 391 466.
Działanie to jest niezbędne, aby zachować spójność techniczną oraz merytoryczną zbioru APP.

Dla wygenerowania danych aktu na sesję (dla biura rady) niezbędne jest dostarczenie:

 1. Linku do strony dziennika urzędowego  z opublikowanym aktem,

W sytuacji, gdy akt zastępuje inny w jego części, niezbędne jest dostarczenie zaktualizowanej granicy zastąpionego w części aktu.

Uchylenie lub unieważnienie w części

W ramach wykupionej usługi wsparcia dla jednostki nasz Zespół Wsparcia przygotuję niezbędne materiały na tym etapie procedury. Prosimy jedynie o kontakt z nami po ogłoszeniu aktu w dzienniku urzędowym na adres wsparcie@voxly.pl lub pod nr telefonu 602 391 466.
Działanie to jest niezbędne, aby zachować spójność techniczną oraz merytoryczną zbioru APP.

Dla wygenerowania danych aktu po częściowym unieważnieniu lub uchyleniu niezbędne jest dostarczenie:

 1. Informacji o dacie wejścia w życie uchylenia/unieważnienia.
 2. Pliku dokumentu unieważniającego lub uchylającego w PDF* oraz linku do strony z publikacją (Dziennik Urzędowy lub Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych).
 3. Jeśli unieważnienie ma wpływ na granicę aktu, zaktualizowanej granicy w formacie SHP w odpowiednim układzie współrzędnych.
 4. Jeśli unieważnienie ma wpływ na rysunek, zaktualizowanego rysunku oraz legendy.
 5. Jeśli unieważnienie ma wpływ na tekst, pliku tekstu jednolitego uchwały po zmianach w PDF* (jeśli jest dostępny).
Updated on 2023-08-17

Was this article helpful?

Related Articles