1. Home
  2. Zbiory danych przestrzennych APP GML
  3. Publikacja plików zbiorów (GML) dla aktów planowania przestrzennego (APP)

Publikacja plików zbiorów (GML) dla aktów planowania przestrzennego (APP)

Czym jest zbiór danych przestrzennych dla aktów planowania przestrzennego

Plik zbioru danych przestrzennych aktów planowania zawiera informację o wszystkich aktach danego typu np. planach miejscowych. W sensie technicznym można powiedzieć, że są to połączone pliki danych przestrzennych pojedynczych aktów. 

Tryb publikacji i aktualizacji zbioru określa Art. 67c. Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2022 poz. 503)

Zbiór podlega aktualizacji i udostępnianiu w ramach infrastruktury informacji przestrzennej najpóźniej w terminie 30 dni od dnia:
1) ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym aktu albo jego zmiany;
2) uchwalenia aktu albo jego zmiany – w przypadku aktów niepodlegających ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym;
3) wydania rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody;
4) wydania wyroku sądu administracyjnego dotyczącego aktu;
5) przekazania danych, o którym mowa w ust. 4 i 5.

Przygotowanie zbioru do podpisu

Zgodnie z § 6. Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego, zbiór danych przestrzennych, w postaci dokumentu elektronicznego GML, po wytworzeniu jego każdej aktualizacji, jest podpisywany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

W celu przygotowania pliku do podpisu przez Organ, należy eksportować go w Magazynie GML.

Eksporter zbioru
Eksporter zbioru

Przed wykonaniem eksportu należy wybrać rodzaj aktów oraz ustawić parametry zbioru: walidację i zakres.

Parametry zbioru
Parametry zbioru

Waliduj przed pobraniem – oznacza, że zbiór zostanie zwalidowany (zostanie sprawdzona jego poprawność) za pomocą narzędzi na stronie GOV.PL. Więcej o walidacji i jej rezultatach piszemy w innym artykule

Tylko ostatnie wersje aktów – powoduje wygenerowanie zbioru zawierającego tylko ostatnie wersje aktów (bez ich historii). Nie zalecamy generowania tego rodzaju zbiorów, jeśli plik GML jest generowany po aktualizacji.

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości przy wyborze parametrów lub walidacja nie daje poprawnych rezultatów – zapraszamy do kontaktu na wsparcie@voxly.pl

Po wyborze parametrów i pobraniu plików należy go przekazać Organowi do podpisu. Typ podpisu zazwyczaj jest taki sam, jaki wykonuje Rada dla załącznika nr 4 (GML) do uchwały planu.

Publikacja pliku zbioru

Podpisany plik zalecamy udostępniać w postaci archiwum ZIP. Plik należy załadować do Voxly w Module Akty Planowania.

Import pliku zbioru
Import pliku zbioru

Przed importem należy wskazać rodzaj aktów, których dotyczy zbiór, załadować plik zbioru oraz określić datę publikacji (zazwyczaj zgodną z datą podpisu, ale nie wcześniejszą).

Publikacja pliku zbioru w Voxly
Publikacja pliku zbioru w Voxly

Po zapisaniu plik doda się do listy publikowanych zbiorów oraz zostanie opublikowany w części publicznej modułu Akty Planowania

Miejsce publikacji pliku zbioru
Miejsce publikacji pliku zbioru

Voxly udostępnia publicznie zawsze ostatnią wersję zbioru (tzn. taką której data publikacji jest najnowsza). Pozostałe wersje dostępne są tylko dla operatora po zalogowaniu.

Updated on 2023-04-06

Was this article helpful?

Related Articles